First 3 minutes are free
Charges begin only when you agree
Spiritual Coaching

Rishi Om

$1.99 / minute

Love Guidance, Psychic Medium & Healing, Spiritual ...

Sahyofeya1

New advisor 0 reviews

$4.99 / minute

Love Guidance, Spiritual Coaching, Tarot

Obisesan seyi john

$20.00 / minute

Love Guidance, Psychic Medium & Healing, Spiritual ...